White-throated Toucan (Ramphastos tucanus)

White-throated Toucan (Ramphastos tucanus)